คำขวัญประจำจังหวัดตาก-motto Tak

 

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่

พระเจ้าตากเกรียงไกร

เมืองไม้และป่างาม