คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด-motto Roi Et

 

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่

ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี

มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย

เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ