คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี-motto Lopburi

 

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง

แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์