คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย-motto Sukhothai

 

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย

เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา

งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ

สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข