คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์-motto Uttaradit

 

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน

บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก